Tourterelle rieuse

Streptopelia roseogrisea - African Collared Dove

Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte plum. nuptial
Tourterelle rieuse
adulte plum. nuptial
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte
Tourterelle rieuse
adulte