Swallow-tailed Hummingbird

Eupetomena macroura - Colibri hirondelle