füles trogon

Euptilotis neoxenus - Trogon oreillard