Ariane du Yucatan

Amazilia yucatanensis - Buff-bellied Hummingbird