Grive de Doherty

Geokichla dohertyi - Chestnut-backed Thrush