Synallaxe souris

Asthenes griseomurina - Mouse-colored Thistletail

Synallaxe souris
adulte
Synallaxe souris
adulte