Toucanet de Whitely

Aulacorhynchus whitelianus - Tepui Toucanet