Vautour oricou

Torgos tracheliotos - Lappet-faced Vulture

Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte
Vautour oricou
adulte