Eurasian Treecreeper - Certhia familiaris
Grimpereau des bois

Eurasian Treecreeperadult breeding, identification

  • identification
  • adult
  • breeding
  • Agateador euroasiático
  • Trepadeira do Norte
  • Waldbaumläufer
  • Certhia familiaris
  • Passeriformes

Copy forbidden without prior authorization. © Gilbert Blaising

About oiseaux.net | Nous aider | Legal Notice | Sources | Contact
Updated on 2016/11/28 03:11:32 © 1996-2016 Oiseaux.net