Anthony's Nightjar

Nyctidromus anthonyi - Engoulevent d'Anthony

Engoulevent d'Anthony
adult