Common Myna

Acridotheres tristis - Martin triste

Martin triste
adult
Martin triste
adult
Martin triste
adult plum. breeding
Martin triste
adult plum. breeding
Martin triste
adult plum. breeding
Martin triste
adult
Martin triste
adult
Martin triste
adult
Martin triste
adult
Martin triste
adult