Drakensberg Prinia

Prinia hypoxantha - Prinia du Drakensberg

Prinia du Drakensberg
adult
Prinia du Drakensberg
adult