Eurasian Golden Oriole

Oriolus oriolus - Loriot d'Europe

Loriot d'Europe
♂ adult
Loriot d'Europe
♀ adult
Loriot d'Europe
♀ adult
Loriot d'Europe
First year
Loriot d'Europe
♂ adult
Loriot d'Europe
adult plum. breeding