European Stonechat

Saxicola rubicola - Tarier pâtre

Tarier pâtre
♂ adult plum. breeding
Tarier pâtre
♀ adult plum. breeding
Tarier pâtre
♂ adult plum. transition
Tarier pâtre
♀ adult plum. transition
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♂ First year
Tarier pâtre
♂ adult plum. breeding
Tarier pâtre
♂ adult plum. transition
Tarier pâtre
♂ adult plum. transition
Tarier pâtre
juvenile
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
Tarier pâtre
♂ adult plum. breeding
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
juvenile
Tarier pâtre
♂ Second
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
Tarier pâtre
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
♂ adult plum. breeding
Tarier pâtre
♂ juvenile
Tarier pâtre
Tarier pâtre
♂ adult plum. post breeding
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
♂ adult plum. transition
Tarier pâtre
♀ plum. post breeding
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♂ adult plum. post breeding
Tarier pâtre
♂ adult plum. breeding
Tarier pâtre
♀ adult
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
♂ adult
Tarier pâtre
Tarier pâtre