Great Antshrike

Taraba major - Grand Batara

Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♀ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♀ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
Grand Batara
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♀ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
♀ adult
Grand Batara
Grand Batara
♂ adult
Grand Batara
adult
Grand Batara
♂ adult plum. breeding
Grand Batara
Grand Batara
Grand Batara