Grand Batara

Taraba major - Great Antshrike

Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♀ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♀ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
Grand Batara
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♀ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
♀ adulte
Grand Batara
Grand Batara
♂ adulte
Grand Batara
adulte
Grand Batara
♂ adulte plum. nuptial
Grand Batara
Grand Batara
Grand Batara