Masked Tityra

Tityra semifasciata - Tityre masqué

Tityre masqué
♂ adult
Tityre masqué
♂ adult
Tityre masqué
♂ adult
Tityre masqué
♀ adult
Tityre masqué
adult
Tityre masqué
♀ adult
Tityre masqué
♀ adult
Tityre masqué
adult plum. breeding
Tityre masqué
♂ adult
Tityre masqué
♂ adult
Tityre masqué
adult
Tityre masqué
adult