Mountain Honeyeater

Microptilotis orientalis - Méliphage montagnard

Méliphage montagnard
adult