Rufous Fishing Owl

Scotopelia ussheri - Chouette-pêcheuse rousse

Chouette-pêcheuse rousse
adult