Shelley's Oliveback

Nesocharis shelleyi - Dos-vert à tête noire

Dos-vert à tête noire
♂ adult
Dos-vert à tête noire
♀ adult