Somali Starling

Onychognathus blythii - Rufipenne de Blyth

Rufipenne de Blyth
♂ adult
Rufipenne de Blyth
Rufipenne de Blyth
Rufipenne de Blyth
Rufipenne de Blyth
adult