Southern Pochard

Netta erythrophthalma - Nette brune

Nette brune
♂ adult
Nette brune
♀ adult
Nette brune
♂ adult
Nette brune
adult
Nette brune
adult
Nette brune
adult
Nette brune
adult
Nette brune
adult
Nette brune
adult
Nette brune
Nette brune
♂ adult plum. breeding
Nette brune
adult
Nette brune
♂ adult
Nette brune
♀ adult
Nette brune
♂ adult
Nette brune
♂ adult
Nette brune
♂ adult
Nette brune
♂ adult
Nette brune
♀ adult
Nette brune
♂ adult
Nette brune
♂ adult
Nette brune
♀ adult
Nette brune
Nette brune
♂ adult
Nette brune
♂ adult