Southern White-faced Owl

Ptilopsis granti - Petit-duc de Grant

Petit-duc de Grant
adult
Petit-duc de Grant
adult
Petit-duc de Grant
adult
Petit-duc de Grant
adult
Petit-duc de Grant
adult
Petit-duc de Grant
adult
Petit-duc de Grant
adult