Stripe-tailed Hummingbird

Eupherusa eximia - Colibri à épaulettes

Colibri à épaulettes
♂ adult
Colibri à épaulettes
♀ adult
Colibri à épaulettes
♂ adult plum. breeding
Colibri à épaulettes
♂ adult
Colibri à épaulettes
♂ adult
Colibri à épaulettes
♂ adult
Colibri à épaulettes
adult
Colibri à épaulettes
immature
Colibri à épaulettes
immature
Colibri à épaulettes
♂ adult
Colibri à épaulettes
adult
Colibri à épaulettes
adult