Toro Olive Greenbul

Phyllastrephus hypochloris - Bulbul du Toro

Bulbul du Toro
adult
Bulbul du Toro
adult
Bulbul du Toro
adult