White-backed Night Heron

Gorsachius leuconotus - Bihoreau à dos blanc

Bihoreau à dos blanc
adult
Bihoreau à dos blanc
adult
Bihoreau à dos blanc
adult
Bihoreau à dos blanc
adult
Bihoreau à dos blanc
juvenile
Bihoreau à dos blanc
adult
Bihoreau à dos blanc
adult
Bihoreau à dos blanc
juvenile
Bihoreau à dos blanc
adult
Bihoreau à dos blanc
First year
Bihoreau à dos blanc
adult
Bihoreau à dos blanc
adult