White-eyed Buzzard

Butastur teesa - Busautour aux yeux blancs

Busautour aux yeux blancs
adult
Busautour aux yeux blancs
adult
Busautour aux yeux blancs
juvenile
Busautour aux yeux blancs
adult
Busautour aux yeux blancs
adult
Busautour aux yeux blancs
adult
Busautour aux yeux blancs
adult
Busautour aux yeux blancs
immature
Busautour aux yeux blancs
juvenile
Busautour aux yeux blancs
adult
Busautour aux yeux blancs
adult
Busautour aux yeux blancs
adult