White-headed Mousebird

Colius leucocephalus - Coliou à tête blanche

Coliou à tête blanche
adult
Coliou à tête blanche
adult
Coliou à tête blanche
adult
Coliou à tête blanche
adult
Coliou à tête blanche
adult
Coliou à tête blanche
adult
Coliou à tête blanche
adult
Coliou à tête blanche
adult