White-winged Swallow

Tachycineta albiventer - Hirondelle à ailes blanches

Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
adult plum. breeding
Hirondelle à ailes blanches
adult plum. breeding
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
adult plum. breeding
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
juvenile
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
immature
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
juvenile
Hirondelle à ailes blanches
juvenile
Hirondelle à ailes blanches
juvenile
Hirondelle à ailes blanches
adult
Hirondelle à ailes blanches
immature
Hirondelle à ailes blanches
immature