Yellow-whiskered Greenbul

Eurillas latirostris - Bulbul à moustaches jaunes