Calao papou

Rhyticeros plicatus - Blyth's Hornbill

Calao papou
♂ adulte
Calao papou
♂ adulte
Calao papou
♂ adulte
Calao papou
♀ adulte
Calao papou
Calao papou
♂ adulte
Calao papou
♂ adulte
Calao papou
Calao papou
Calao papou
Calao papou
Calao papou
Calao papou
adulte
Calao papou
♂ adulte
Calao papou
♀ adulte
Calao papou
♂ adulte
Calao papou
adulte
Calao papou
adulte
Calao papou
adulte
Calao papou
Calao papou
adulte