Carpophage des Chatham

Hemiphaga chathamensis - Chatham Pigeon

Carpophage des Chatham
adulte
Carpophage des Chatham
adulte