Gobemouche de Hainan

Cyornis hainanus - Hainan Blue Flycatcher

Gobemouche de Hainan
♂ adulte
Gobemouche de Hainan
♀ adulte
Gobemouche de Hainan
♂ adulte
Gobemouche de Hainan
♂ adulte
Gobemouche de Hainan
♂ adulte
Gobemouche de Hainan
♀ adulte
Gobemouche de Hainan
adulte
Gobemouche de Hainan
♂ adulte
Gobemouche de Hainan
♂ adulte
Gobemouche de Hainan
adulte