Miro de Tasmanie

Melanodryas vittata - Dusky Robin

Miro de Tasmanie
adulte
Miro de Tasmanie
juvénile
Miro de Tasmanie
adulte