Monarque oreillard

Carterornis leucotis - White-eared Monarch

Monarque oreillard
adulte
Monarque oreillard
juvénile
Monarque oreillard
juvénile