Pie-grièche des Teita

Lanius dorsalis - Taita Fiscal

Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
juvénile
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
immature
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
adulte
Pie-grièche des Teita
adulte