Podarge gris

Podargus strigoides - Tawny Frogmouth

Podarge gris
♂ adulte
Podarge gris
♂ adulte
Podarge gris
adulte
Podarge gris
adulte
Podarge gris
adulte
Podarge gris
adulte
Podarge gris
juvénile
Podarge gris
♂ adulte
Podarge gris
adulte
Podarge gris
adulte
Podarge gris
adulte