Tourco à moustaches

Pteroptochos megapodius - Moustached Turca

Tourco à moustaches
adulte
Tourco à moustaches
adulte
Tourco à moustaches
adulte
Tourco à moustaches
adulte
Tourco à moustaches
adulte