Moustached Turca

Pteroptochos megapodius - Tourco à moustaches

Tourco à moustaches
adult
Tourco à moustaches
adult
Tourco à moustaches
adult
Tourco à moustaches
adult
Tourco à moustaches
adult