Tourterelle triste

Zenaida macroura - Mourning Dove

Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte plum. nuptial
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte plum. nuptial
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte
Tourterelle triste
adulte