Tourterelle turque

Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove

Tourterelle turque
adulte plum. nuptial
Tourterelle turque
immature
Tourterelle turque
juvénile
Tourterelle turque
adulte plum. nuptial
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte plum. nuptial
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
juvénile
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte plum. nuptial
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte plum. internuptial
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte
Tourterelle turque
adulte plum. nuptial