Eurasian Collared Dove

Streptopelia decaocto - Tourterelle turque

Tourterelle turque
adult plum. breeding
Tourterelle turque
immature
Tourterelle turque
juvenile
Tourterelle turque
adult plum. breeding
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult plum. breeding
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
juvenile
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult plum. breeding
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult plum. post breeding
Tourterelle turque
adult plum. breeding
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult plum. breeding
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult