Eurasian Collared Dove

Streptopelia decaocto - Tourterelle turque

Tourterelle turque
adult plum. breeding
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult
Tourterelle turque
adult plum. breeding