Vautour chaugoun

Gyps bengalensis - White-rumped Vulture

Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
immature
Vautour chaugoun
juvénile
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte
Vautour chaugoun
adulte