White-eyed Slaty Flycatcher
White-eyed Slaty Flycatcher