Barbacou noir
Barbacou unicolore
Barbacou unicolore
Barge hudsonienne
Barge rousse
Batara ardoisé
Batara ardoisé
Batara cendré
Batara d'Amazonie
Batara fascié
Batara huppé
Batara huppé
Batara huppé
Batara huppé
Batara huppé
Batara ondé
Batara rayé
Batara rayé
Batara rayé
Batara rayé
Batara rayé
Batara rayé
Batara rayé
Batara souris