Sabota Lark
Sacred Kingfisher
Sacred Kingfisher
Sacred Kingfisher
Saddle-billed Stork
Saddle-billed Stork
Saffron Finch
Saffron Finch
Saffron Finch
Saffron Toucanet
Saffron-billed Sparrow
Saffron-crowned Tanager
Sahel Bush Sparrow
Sahel Bush Sparrow
Sahel Bush Sparrow
Sahel Bush Sparrow
Sahel Paradise Whydah
Sakalava Weaver
Sakalava Weaver
Salvadori's Fig Parrot
Salvadori's Teal
Sand Lark
Sand Martin
Sand Martin