Bruant à calotte fauve
Bruant d'Oaxaca
Tohi à queue verte
Tohi à flancs roux
Tohi à flancs roux
Tohi à flancs roux
Tohi à gorge blanche
Tohi des canyons
Tohi des canyons
Tohi de Californie
Tohi d'Abert
Tohi ligné
Tohi ligné
Tohi silencieux
Tohi à bec jaune
Tohi d'Abeillé
Tohi masqué
Tohi à grands pieds
Tohi à calotte rousse
Tohi à calotte blanche
Tohi à nuque claire
Tohi à miroir
Tohi ardoisé
Tohi à nuque rousse