13/04 Black Stork
13/04 Black Stork
13/04 Black Stork
13/04 Black Stork
13/04 Black Stork
13/04 Red-naped Ibis
13/04 Red-naped Ibis
13/04 Bank Myna
13/04 Black Drongo
13/04 Black Drongo
13/04 Black Drongo
13/04 Black Drongo
13/04 Black Drongo
13/04 Bar-headed Goose
13/04 Bar-headed Goose
13/04 Bar-headed Goose
13/04 Asian Brown Flycatcher
13/04 Indian Paradise Flycatcher
13/04 Ashy Prinia
13/04 Ashy-crowned Sparrow-Lark
13/04 Ashy-crowned Sparrow-Lark
13/04 Ashy-crowned Sparrow-Lark
13/04 Ashy-crowned Sparrow-Lark
13/04 Alexandrine Parakeet