majomevő sas

Pithecophaga jefferyi - Aigle des singes